Bates Mom Cap

$ 19.99

Bates Flag

$ 32.99

ProDRI Crew Sports Socks

$ 14.99

Bates Mom Pin

$ 0.99

Bates Bobcat Flag

$ 32.99

Bates Seal Dairy Mug

$ 9.99

Dad Mug

$ 12.99

Youth Bates Bobcat Tee

$ 11.99

Performance Ankle Socks

$ 14.99